Georgian surgeon Gia Gvaramia on BBC’s ‘Working Lives Georgia’ - GeorgianJournal